วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024

หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยออนไลน์

หน้าแรกกระทรวงยุติธรรมป.ป.ช. ชี้มูล นายก อบต.นิติธรรมอำพราง

ป.ป.ช. ชี้มูล นายก อบต.นิติธรรมอำพราง

พิมพ์ไทยออนไลน์ // ศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้อง คดีสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ชี้มูล นายก อบต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา นายสุมทร จันทร์งาม จัดจ้างขุดลอกคลอง โดยมิได้ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 มีความผิดทั้งทางวินัย และอาญา

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา พิจารณาข้อกล่าวหา นายก อบต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา นายสุมทร จันทร์งาม ร่วมกันทุจริตโครงการชุดลอกสันดอนทราย คลองอู่ตะเภา และคลองหลำ หมู่ที่ 2, 3, 7 และ 8 ในเขตพื้นที่ อบต.ท่าโพธิ์ สมรู้ร่วมคิดกันเพื่อแสวงหาประโยชน์จาก ทรัพยากรของรัฐโดยทุจริต

มิได้มุ่งหมายแก้ไขปัญหาให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่ตรวจสอบ และควบคุมการขุดลอกคลองตามโครงการดังกล่าวกลับให้ผู้รับจ้างดูดทรายโดยไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547 หลีกเลี่ยงไม่เปิดโอกาสให้มีการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 9/2550 และสัญญาจ้าง เลขที่ 1/2553 ดังกล่าว เป็นการทำนิติกรรมอำพราง เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการประกอบกิจการดูดทราย

จากนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ส่งสำนวนพร้อมความเห็นให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาสำนวนการสอบสวนแล้ว เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหา มีพฤติการณ์การกระทำความผิดโดยสรุป คือ

นายสุนทร จันทร์งาม ในฐานะนายก อบต.ท่าโพธิ์ เป็นผู้เสนอโครงการขุดลอกสันดอนทราย คลองอู่ตะเภา และคลองหลำ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และการสัญจร ซึ่งได้ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2550-2551 และในปีงบประมาณ 2552-2554

โดยให้ผู้รับจ้างนำวัสดุ กรวด หิน ดิน ทรายที่ได้จากการขุดเป็นค่าตอบแทน มี นายธนาคม ขุนโหร เป็นผู้รับจ้าง และเป็นผู้จัดทำรายละเอียดตามโครงการเสนอให้ นายสุนทร ลงนามอนุมัติ โดยที่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการของส่วนราชการภายใน อบต.และที่ประชุมของ อบต.

ประกอบกับการดำเนินการจัดจ้างขุดลอกตามโครงการมิได้มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 คือ ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือตรวจสอบปริมาตรของดิน หิน กรวดทรายที่ได้จากการขุดลอก และผู้รับจ้างก็มิได้ส่งมอบงานจ้าง ทั้งๆ ที่ได้ทำสัญญาจ้างขุดลอกกับ อบต.ท่าโพธิ์ จำนวนหลายครั้ง

นอกจากนี้ การดำเนินงานของผู้รับจ้าง ขุดลอกโดยใช้เครื่องดูดทรายวางไว้บนทุ่นเรือแพ แล้วดูดทรายอยู่ที่จุดเดิม โดยไม่ได้เคลื่อนย้ายไปยังจุดอื่น อันมิใช่ลักษณะของการขุดลอกสันดอนทรายเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และการสัญจรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ทั้งการขุดลอกดังกล่าวก็มิได้เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547 และเงื่อนไขในการอนุญาตที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้กำหนดไว้ว่าให้ใช้รถแบคโฮขุดลอก เท่านั้น

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ให้การกระทำของ นายสุนทร จันทร์งาม มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเจ้าของทรัพย์นั้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151

และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา 157

เป็นการกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 92

การกระทำของ ธนาคม ขุนโหร ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเจ้าของทรัพย์นั้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86

เลขาธิการกรรมการ ป.ป.ช. นายนิวัติไชย เกษมมงคล เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งสำนวนพร้อมคำวินิจฉัยไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดำเนินการทางวินัย

นอกจากนี้ ส่งสำนวนพร้อมคำวินิจฉัยไปยัง อัยการสูงสุด ปัจจุบัน อัยการสูงสุด ได้ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาล และศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องแล้ว.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวใหม่