วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024

หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยออนไลน์

หน้าแรก บล็อก

OR สยายปีกเปิดคาเฟ่ อเมซอน @รัฐปีนัง มาเลเซีย

0

https://www.natethip.com/news.php?id=8519
Cr. : ต้นฉบับจาก สำนักข่าวเนตรทิพย์ ออนไลน์

(อ่านเพิ่มเติม : ลิ๊งค์เว็บไซต์-เนตรทิพย์ ออนไลน์-ด้านบน)

 

 

 

เตือนภัยโจรออนไลน์… “หลอกติดตั้งแอปดูดเงิน” สูญเงินกว่า 1.25 ล้านบาท

0

https://www.natethip.com/news.php?id=8518
Cr. : ต้นฉบับจาก สำนักข่าวเนตรทิพย์ ออนไลน์

(อ่านเพิ่มเติม : ลิ๊งค์เว็บไซต์-เนตรทิพย์ ออนไลน์-ด้านบน)

 

 

 

ปิดคลัง “รับจำนำข้าว” ข้าว 10 ปี ขายโลละ 19 บาท แพงกว่ายุค คสช. หลายบาท

0

https://www.natethip.com/news.php?id=8517
Cr. : ต้นฉบับจาก สำนักข่าวเนตรทิพย์ ออนไลน์

(อ่านเพิ่มเติม : ลิ๊งค์เว็บไซต์-เนตรทิพย์ ออนไลน์-ด้านบน)

 

 

 

 

พม. หารือเครือข่ายคนไทยในต่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส

0

พิมพ์ไทยออนไลน์//เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (สมาพันธรัฐสวิส) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะผู้แทนไทย พบปะหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับเครือข่ายคนไทยในต่างประเทศ

ซึ่งการดูแลคนทุกช่วงวัยรวมถึงคนพิการในสมาพันธรัฐสวิส อยู่บนพื้นฐานของการดำรงอยู่เพื่อให้ทุกคนได้ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการอย่างเป็นระบบ และการเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ โดยเครือข่ายคนไทยในต่างประเทศได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านประสานการทำงานของเครือข่ายในหลายระดับ ด้วยรูปแบบการทำงานของอาสาสมัคร การประสานงานให้ความช่วยเหลือ การเตรียมความพร้อมให้คำปรึกษาคนไทยในต่างประเทศ ทั้งทักษะภาษาและทักษะในการดำเนินชีวิตและการทำงาน รวมถึงการเผยแพร่/ถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมของไทยผ่านโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐ

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือคนพิการหรือคนไทยที่อยู่ในภาวะที่ต้องได้รับการดูแล โดยอย่างน้อยที่สุดต้องอยู่ในระดับที่เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับคุณภาพชีวิตเดิม ซึ่งความช่วยเหลือที่ได้รับต้องเพียงพอต่อการอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ เช่น การจัดระบบสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคอย่างเหมาะสม การจัดที่พักอาศัยให้เหมาะสมกับออทิสติก การจัดครูเพื่อการศึกษาพิเศษ ฯลฯ โดยการบูรณาการทำงานของภาครัฐ ผนวกกับบทบาทการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการชี้เป้าเฝ้าระวัง ให้คำแนะนำปรึกษา กำลังใจ เป็นต้น อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนในประเด็นการให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและผนวกรวมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาด้านสังคมของคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัวของคนพิการผ่านการทำงานของเครือข่ายคนไทยในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ในช่วงท้ายได้หารือถึงการเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนางานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการในต่างประเทศต่อไปอีกด้วย :Cr;มณสิการ รามจันทร์ 

พม. หารือผู้แทน Disability Council International ณ สมาพันธรัฐสวิส

0

พิมพ์ไทยออนไลน์//เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (สมาพันธรัฐสวิส) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะผู้แทนไทย หารือกับผู้แทนองค์กร Disability Council International ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งมากว่า 24 ปี โดยมีการดำเนินการตามอนุสัญญา CRPD และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิคนพิการผ่านกลไกองค์กรทุกภาคส่วน และสร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

โดยในการหารือดังกล่าว ได้ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นความพยายามในการขับเคลื่อนดำเนินการ ได้แก่ 1) การสนับสนุนการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม 2) การส่งเสริมครอบครัวเป็นฐานในการดูแลคนพิการ 3) การให้ความช่วยเหลือคนพิการผ่านการทำงานใน 3 มิติ (การส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพ และการคุ้มครอง) และ 4) การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการของคนพิการตามกฎหมายกำหนด อาทิ การศึกษาสำหรับคนพิการ เป็นต้น พร้อมกับเน้นย้ำถึงการดำเนินการให้เป็นผลตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา CRPD เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับพันธกรณีดังกล่าว :Cr;มณสิการ รามจันทร์ 

สำนักข่าวเนตรทิพย์-ท้องกินข้าว สมองกินข่าว!

0

https://linevoom.line.me/post/_dRwLP9ryDNNCNElq786ZFgDnUlb3FkZ4wdgFcto/1171910548172569676
Cr. : ต้นฉบับจาก สำนักข่าวเนตรทิพย์ ออนไลน์

(อ่านเพิ่มเติม : ลิ๊งค์เว็บไซต์-เนตรทิพย์ ออนไลน์-ด้านบน)

 

 

 

ไทยโชว์วิสัยทัศน์ระดับโลก.. วางตัวเหมาะสมในที่ประชุมสันติภูมิยูเครน!

0

https://www.natethip.com/news.php?id=8516
Cr. : ต้นฉบับจาก สำนักข่าวเนตรทิพย์ ออนไลน์

(อ่านเพิ่มเติม : ลิ๊งค์เว็บไซต์-เนตรทิพย์ ออนไลน์-ด้านบน)

 

 

รมช. คมนาคม ตรวจ “รถไฟฟ้าสายสีเหลือง” มั่นใจพร้อมให้บริการเต็มระบบ

0

https://www.natethip.com/news.php?id=8515
Cr. : ต้นฉบับจาก สำนักข่าวเนตรทิพย์ ออนไลน์

(อ่านเพิ่มเติม : ลิ๊งค์เว็บไซต์-เนตรทิพย์ ออนไลน์-ด้านบน)

 

 

 

เจาะกลยุทธ์ 3Re “บ้านปู” ช่วย “ผู้ประกอบการ SE รุ่นใหม่” โตต่อได้!

0

https://www.natethip.com/news.php?id=8514
Cr. : ต้นฉบับจาก สำนักข่าวเนตรทิพย์ ออนไลน์

(อ่านเพิ่มเติม : ลิ๊งค์เว็บไซต์-เนตรทิพย์ ออนไลน์-ด้านบน)