วันอังคาร, เมษายน 23, 2024

หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยออนไลน์

หน้าแรก บล็อก หน้า 2

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน จับมือภาครัฐ-เอกชน จัดงาน “Green Technology Expo 2024” 24-26 ต.ค.67 ไบเทคบางนา ร่วม“เปิดประตูสู่อนาคต”

0

พิมพ์ไทยออนไลน์//สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน (TSAST) China Council of the Promotion for InternationalTrade Shanghai และ Chinese Academy of Sciences, Innovation Cooperation Center of Bangkok จัดงาน Green Technology Expo 2024“เปิดประตูสู่อนาคตDriving Sustainable Solutions: Advancing Business Through Green Technology ส่งเสริมแผนงานความยั่งยืน ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสีเขียวผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 17 เม.ย.67 สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน (TSAST) China Council of the Promotion for International Trade Shanghai และ Chinese Academy of Sciences, Innovation Cooperation Center of Bangkok ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว เพื่อประกาศการจัดงาน Green Technology Expo 2024” ที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) Hall 101-102  ระหว่าง วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2567 ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-จีน (TSAST) และหน่วยงานจีนที่เกี่ยวข้อง มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายของสหประชาชาติและการพัฒนาแบบยั่งยืน (SDG) และ Bio-Circular-Green Economy (BCG Economy) เพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก งานนี้จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการหลากหลายโซน ตั้งแต่เทคโนโลยีเกษตรกรรม การอาหาร ไปจนถึงเทคโนโลยีพลังงานใหม่ การจัดการน้ำและมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การบริการให้คำปรึกษาด้าน Green Energy และการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสีเขียว ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการสร้างความร่วมมือและหาโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ

การจัดงานนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก นับเป็นโอกาสที่จะเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์รุ่นใหม่ในภูมิภาค การจัดงานครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

ประธานสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-จีน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย กล่าวถึงบทบาทของสมาคมในการนำเสนอวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน และได้ชี้แจงถึงความสำคัญของ “Green Technology” ท่ามกลางปัญหาภาวะโลกร้อนและสภาวะโลกเดือดที่เราเผชิญในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อ 200 ปีที่แล้ว และการกระทำของมนุษย์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ได้หยิบยกความเห็นของบิล เกตส์ นักธุรกิจชาวอเมริกัน หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ จากหนังสือเล่มหนึ่ง ที่กล่าวว่าภาวะโลกร้อนเกิดจากเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นมา และในการแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรใช้เทคโนโลยีแบบเดิม ๆ แต่ควรออกแบบเทคโนโลยีใหม่ที่เอื้อต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน มีราคาที่เหมาะสม และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับทุกคน

“จากแนวคิดนี้จึงเกิดการผลักดัน Green Technology ที่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหลายประเทศที่ตระหนักถึงความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง งาน Green Technology Expo จึงเป็นสถานที่สำคัญในการรวมรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน”ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย กล่าวศาสตราจารย์ ดร.พิชัย สนแจ้ง เลขาธิการสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-จีน ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับงาน “Green Technology Expo” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24-26 ตุลาคม 2567 ณ ไบเทคบางนา โดยกล่าวว่า งานนี้เป็นโอกาสในการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Green Technology ซึ่งรวมถึงการลดต้นทุนการผลิต การใช้ทรัพยากร และการลดการปล่อยของเสียและภาระต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย กล่าวต่อว่า “งานนี้จะนำเทคโนโลยีมาเผยแพร่ในประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทย, จีน และชุมชนนานาชาติ ในการส่งเสริมการใช้ Green Technology เพื่อเพิ่มมูลค่าในการผลิตอุตสาหกรรมและกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละภาคส่วน อีกทั้งยังเป็นการแสดงความร่วมมือไทย-จีน และความร่วมมือระหว่างนานาประเทศเพื่อขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีสีเขียวไปสู่อนาคต โดยมุ่งหวังให้เกิดการตั้งค่าคาร์บอนซีโร่ตามแนวทางที่รัฐบาลไทยและความร่วมมือนานาชาติได้วางไว้ ภาคการผลิตและภาคประชาชนจะต้องตระหนักถึง Climate change และ Carbon Footprint เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างโลกสีเขียวในอนาคตต่อไป”

นาย เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อน BCG economy model เป็นวาระแห่งชาติ และได้มอบหมายให้กระทรวง อว. เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน และดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน BCG ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้านหลัก คือ 1. Clean Energy 2. Circular Material & Green Chemical 3. Food Waste Management และ 4. โครงสร้างพื้นฐานและบริการเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมด้านความยั่งยืน ทั้งยังได้มีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนประเทศและภูมิภาคให้ Go Green ผ่านการสร้างระบบนิเวศให้กับนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และนักวิจัยจากทั้งหน่วยงานวิจัยและสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การแสวงหาแหล่งพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกด้วยการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียว

นายเพิ่มสุข กล่าวต่อว่า กระทรวง อว. ได้จัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งครอบคลุมประเด็นเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อการแก้ปัญหาวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ โดยตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2566 ได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำนวนมาก และปัจจุบันกระทรวง อว.ได้ดำเนินการจัดตั้ง SRI Consortium for Net Zero เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทยผ่านวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม พร้อมบูรณาการภาคเอกชน ภาครัฐ และภาควิชาการบนรากฐานของการเป็นทั้งมิตรและหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีน ทั้งสองฝ่ายมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันในทุกมิติเพื่อมุ่งสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีคุณภาพ โดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นตัวขับเคลื่อน และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่คำนึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง

“ผมเชื่อมั่นว่า Green Technology Expo 2024 จะเป็น platform สำคัญยิ่งที่จะแสดงถึงศักยภาพขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมคิด ร่วมสร้าง และร่วมสานความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงาน การเกษตร การแพทย์ ตลอดจนการลดการปล่อยคาร์บอนจากภาคการผลิต เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศและโลกของเรา” ปลัด อว. กล่าวทิ้งท้าย

นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพร่วม และแสดงความเห็นถึงสภาวะโลกร้อนว่าทางประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุความเป็นกลางทางด้านคาร์บอนในปี 2050 ดังนั้นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนจึงเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอย่างมากในการผลักดันพันธกิจนี้ ซึ่งทางสภาเองมีความตั้งใจที่จะผลักดันอุตสาหกรรมต่างๆให้เข้าสู่ BCG

ทั้งนี้ทางสภาฯมีการจัดตั้งสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้น โดยร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต คิดว่าจะสามารถสนับสนุนการจัดงาน Expo ในครั้งนี้ได้ และยังจัดตั้งกองทุน Innovation One ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) เพื่อสนับสนุน SME ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการสนับสนุนงาน Green Technology Expo 2024 ในปีนี้

นายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายที่สำคัญในการปรับธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับโลกอนาคต โดยยกระดับสู่เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ เพื่อสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน “การเข้าร่วมจัดงาน Green Technology Expo 2024 ครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเจ้าของเทคโนโลยี นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักวิจัย ที่จะร่วมกันเสนอเทคโนโลยี และต่อยอดความรู้ แก้ไขปัญหา จะทำให้เกิดทั้ง Business Matching และ Technology Matching เพื่อพัฒนาธุรกิจตามแนวนโยบาย โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular Green Economy) และ SDG (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ และนโยบายของประเทศไทยเราเอง”

นายวุฒิชัย กล่าวด้วยว่า การให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยได้ยึดหลัก Mutual Benefit และ Sincerity สำหรับความร่วมมือในการจัด 2024 Green Technology Expo ครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต ยกระดับเทคโนโลยีและการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา หรือการร่วมมือป้องกันวิกฤตและส่งต่อโลกที่สวยงามและยั่งยืนสู่คนรุ่นต่อๆไป ควบคู่กับการเติบโตทางธุรกิจ

รศ.ดร. ปุณณมา ศิริพันธ์โนน อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่า สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการบ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาสังคมในปัจจุบัน ซึ่งปัญหา Climate change ณ ปัจจุบัน จะไม่ใช่แค่นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เท่านั้นที่มีหน้าที่แก้ปัญหา แต่เป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่ต้องร่วมมือกัน ซึ่งทางสมาคมฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสความตระหนักรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่สาระสำคัญ และเทคโนโลยีใหม่ๆผ่านทางงาน Green Technology Expo 2024

สำหรับความร่วมมือในการจัด 2024 Green Technology Expo ครั้งนี้ ทางผู้จัดงานคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต กระจายเทคโนโลยีและการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา หรือร่วมปกป้อง ป้องกันวิกฤตและส่งต่อโลกที่สวยงามและยั่งยืนสู่คนรุ่นต่อๆไป ควบคู่กับการเติบโตทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “Driving Sustainable Solutions: Advancing Business Through Green Technology”  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน พร้อมติดตามข้อมูลและข่าวสารของงาน Green Technology Expo 2024 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.greentechnology-expo.com หรือที่เพจเฟซบุ๊ก Green Technology Expo :Cr;มณสิการ รามจันทร์ #สิ่งแวดล้อมโลก

เชียงราย-องค์บุญแห่งล้านนาครูบาธรรมชัย…เกจิดังสายเหนือนั่งปรกอธิฐานจิต พระขุนแผน (รุ่นสร้างศาลา)

0

เชียงราย-องค์บุญแห่งล้านนาครูบาธรรมชัย…เกจิดังสายเหนือนั่งปรกอธิฐานจิต พระขุนแผน (รุ่นสร้างศาลา)

วันนี้( 21 เมษายน 2567) ณ สำนักสงฆ์ถ้ำป่าสารภีธรรมอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายหลวงพ่อครูบาธรรมชัย เจ้าอาวาสวัดศรีพันต้น ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน และเจ้าสำนักสงฆ์ปฎิบัติธรรมธรรมชัย จ.น่าน และ สำนักปฏิบัติธรรม ธรรมชัย แผ่นดินทอง อำเภอ หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิต ในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระขุนแผน (รุ่นสร้างศาลา) และพิธีไหว้ครู ณ สำนักสงฆ์ถ้ำป่าสารภีธรรม ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สำนักสงฆ์ถ้ำป่าสารภีธรรมและบรรดาศิษย์ยานุศิษย์ที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ

ครูบาธรรมชัย เจ้าอาวาสวัดศรีพันต้น ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ท่านเป็นพระที่อยู่อย่างสมถะ เรียบง่าย แต่สิ่งที่ท่านทำอย่างต่อเนื่องคือการอุปถัมภ์ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน และช่วยเหลือในส่วนของการรวบรวมปัจจัยบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ หลายรายการมากมาย ถ้าเป็นเมื่อสมัยหลวงปู่ขันต์ยังมีชีวิตอยู่ ท่านมักจะพาเณรน้อยธรรมชัย ติดตามท่าน มาโปรดญาติโยม ที่โรงพยาบาลจังหวัดน่าน อยู่เป็นประจำ ตัวอย่างดีๆ จากหลวงปู่ขันต์ คือสิ่งที่เพาะบ่มให้เณรน้อยธรรมชัย เป็นครูบาธรรมชัยผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาในปัจจุบัน และในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งสำคัญที่ครูบาธรรมชัย จะได้นำปัจจัยซึ่งรวบรวมจากศรัทธา ของญาติโยม ที่เคย ถวายให้ท่าน เมื่อหลายปีที่ผ่านมา เป็นปัจจัยก้อนใหญ่เพื่อมอบให้กับทางโรงพยาบาลจังหวัดน่าน ในการนำไปจัดหาเครื่องมือแพทย์ เพื่อช่วยพลิกชีวิต ให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้ และขาดที่พึ่ง

ครูบาธรรมชัยท่านเคยดำริว่า โรงพยาบาลถึงมี หมอดี หมอเก่ง แต่ขาดเครื่องมือแพทย์ที่ดีในการช่วยชีวิตคน ก็ไร้ประโยชน์ หรือโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือแพทย์ที่ดี แต่ขาดหมอที่เชี่ยวชาญ ในการใช้เครื่องมือแพทย์ให้ชำนาญ ก็ใช้ประโยชน์

ด้วยเหตุที่ท่านเป็นพระที่มีความเมตตากรุณาสูงต่อบรรดาศิษยานุศิษย์และญาตโยมทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้จึงทำให้บารมีของพระครูบาธรรมชัยดังกระฉ่อนไปทั่วโลกใครที่ทราบข่าวก็อยากจะเดินทางมากราบไหว้ขอพรและร่วมทำบุญในวาระต่างๆที่พระครูบาธรรมชัยพระเกจิชื่อดังสายเหนือโลกบอกบุญ ดีนักแล สาธุ

ตรวจเช็คดวงชะตากับองค์บุญแห่งเมืองล้านนา
– ครูบาธรรมชัย –
เจ้าอาวาสวัดศรีพันต้น อ.เมือง จ.น่าน และสถานธรรมชัยแผ่นดินทอง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
เปิดรับบัตรคิวเวลา 06.00 น. – 17.00 น.
จำนวน 200 คิวต่อวัน
1 คิว = 1 คน
❌งดการจองคิว รับบัตรวันต่อวันเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดได้เลยทักแชท
Facebook ครูบาธรรมชัย – จ. น่าน หรือ แอดไลน์Open Chat (id line : สายกลุ่มสายบุญหลวงพ่อครูบาธรรมชัย(ซานต้า)

“รวงข้าว” คว้าแชมป์หญิงเดี่ยว “ดับเบิ้ลยู50 เสิ่นเจิ้น” ธฤตา” สุดเจ๋งซิวหญิงคู่ หวดเยาวชนที่ทาจิกิสถาน

0

พิมพ์ไทยออนไลน์//“รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี นักหวดสาวไทย มือ 253 ของโลก และมือวาง 7 ของรายการ แซงชนะ เหริน ยู่เฟย มือ 541 ของโลกจากจีน ไปแบบลุ้นสนุก 2-1 เซต 6-7(5), 6-3 และ 6-2 รอบชิงชนะเลิศ คว้าแชมป์หญิงเดี่ยว ศึกไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ “ดับเบิ้ลยู50 เสิ่นเจิ้น” ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ(1.46 ล้านบาท) ที่เมืองเสิ่นเจิ้น ประเทศจีน เมื่อวันที่ 21 เม.ย.67
ลัลนา ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเข้ามาแบบยังไม่เสียเซต มาเจอกับ เหริน ยู่เฟย นักหวดเจ้าถิ่นมือไวล์ดการ์ด ถึงแม้ว่าเซตแรกจะสูสี แต่เหริน ยู่เฟย เอาชนะในการดวลไทเบรก 7-6 ไทเบรก 7-5 ขึ้นนำก่อน 1-0 เซต แต่เซตสองสาวไทยมาเบรกเสิร์ฟได้ในเกม 2, 6 เอาชนะไป 6-3 ตีเสมอ 1-1 เซต
เซตตัดสิน ลัลนา ยังทำได้ดีกว่า เบรกเสิร์ฟสาวจีนได้ตั้งแต่เกมแรก ต่อด้วยเกม 7 ขึ้นนำ 5-2 ก่อนออกมาเสิร์ฟปิดเซตชนะไป 6-2 และชนะ 2-1 เซต 6-7(5), 6-3, 6-2

ลัลนา คว้าแชมป์หญิงเดี่ยว ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการที่ 2 ในปีนี้ หลังจากได้แชมป์ “ดับเบิ้ลยู 35 ทรารัลกอน” ที่ประเทศออสเตรเลีย มาได้ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และเป็นแชมป์อาชีพรายการที่ 6 ในประเภทหญิงเดี่ยว นับตั้งแต่เทิร์นโปรเมื่อปลายปี 2022
ลัลนา รับคะแนนสะสมอันดับโลก 50 คะแนน และเงินรางวัล 6,094 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 224,320 บาท

Cr..วิชัย แสงทวีป ผู้สื่อข่าวพิมพ์ไทยออนไลน์

“ธฤตา” ซิวแชมป์หญิงคู่ ศึกเยาวชน ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส จูเนียร์ ระดับ เจ 30

0

พิมพ์ไทยออนไลน์//นอกจากนั้นนักหวดดาวรุ่งสาวไทยอย่าง “น้องอิ๊ก” ธฤตา หงษ์หยก ยังคว้าแชมป์หญิงคู่ การแข่งขันเทนนิสเยาวชน ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส จูเนียร์ ระดับ เจ 30 รายการ เจ30 ดูชานเบ ที่ประเทศทาจิกิสถาน เมื่อวันที่ 20 เม.ย.67
รอบชิงชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ ธฤตา หงษ์หยก ดาวรุ่งหญิงไทยวัย 14 ปี จับคู่กับ ซาฟินา ซาฟีอูลินา จากคาซัคสถาน ช่วยกันหวดเอาชนะ อนาสตาเซีย ทิโมเชนโก กับ โซเฟีย เวเดอร์นิโควา 2-1 เซต 4-6, 6-3 และซูเปอร์ไทเบรก 13-11 ธฤตา กับ ซาฟีอูลินา คว้าแชมป์หญิงคู่ไปครอง
นับเป็นแชมป์รายการแรกในการเล่น ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส จูเนียร์ ของ ธฤตา รับคะแนนสะสมไป 6.25 คะแนน

Cr..วิชัย แสงทวีป ผู้สื่อข่าวพิมพ์ไทยออนไลน์

“ธฤตา” ซิวแชมป์หญิงคู่ ศึกเยาวชน ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส จูเนียร์ ระดับ เจ 30

0

พิมพ์ไทยออนไลน์//นอกจากนั้นนักหวดดาวรุ่งสาวไทยอย่าง “น้องอิ๊ก” ธฤตา หงษ์หยก ยังคว้าแชมป์หญิงคู่ การแข่งขันเทนนิสเยาวชน ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส จูเนียร์ ระดับ เจ 30 รายการ เจ30 ดูชานเบ ที่ประเทศทาจิกิสถาน เมื่อวันที่ 20 เม.ย.67
รอบชิงชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ ธฤตา หงษ์หยก ดาวรุ่งหญิงไทยวัย 14 ปี จับคู่กับ ซาฟินา ซาฟีอูลินา จากคาซัคสถาน ช่วยกันหวดเอาชนะ อนาสตาเซีย ทิโมเชนโก กับ โซเฟีย เวเดอร์นิโควา 2-1 เซต 4-6, 6-3 และซูเปอร์ไทเบรก 13-11 ธฤตา กับ ซาฟีอูลินา คว้าแชมป์หญิงคู่ไปครอง
นับเป็นแชมป์รายการแรกในการเล่น ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส จูเนียร์ ของ ธฤตา รับคะแนนสะสมไป 6.25 คะแนน

Cr..วิชัย แสงทวีป ผู้สื่อข่าวพิมพ์ไทยออนไลน์

“นฤมล” ขอบคุณออมสิน มอบ10ล.4ปี ช่วยเนตบอล ลุยซาอุ 3-ศึกอินดอร์

0

พิมพ์ไทยออนไลน์//การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย​ ที่ หมู่บ้านวร​บูลย์ อ่อนนุช 44 โดยมีดาติน ซรีนฤมล​ ศิริวัฒน์​ นายกสมาคมฯ​ เป็นประธานการประชุมพร้อมกับคณะกรรมการบริหาร​ สโมสรสมาชิก​ และผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน​ โดยสาระสำคัญนั้น​ ดาติน ซรีนฤมล​ ศิริวัฒน์​ กล่าวว่า​ ขอขอบคุณ​รัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่มีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาวงการกีฬาควบคู่ไปกับการผลักดันให้การกีฬาเป็น Soft Power ที่สำคัญของประเทศไทย ภายใต้โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจพลัส ซึ่งทางสมาคมกีฬาเนตบอลได้จับเป็นพาร์ทเนอร์คู่กับธนาคารออมสิน ได้รับมอบนโยบายให้สนับสนุน 5 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่ง​ 1 ในสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนปีละ​ 2.5 ล้านบาทเป็นระยะเวลา​ 4 ปี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาของประเทศอย่างเป็นระบบ และสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศในระดับนานาชาติ ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้จัดพิธีมอบงบประมาณสนับสนุนแก่ 5 สมาคมกีฬา ซึ่งมี​ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี (ปี 2567 – 2570)

ดาติน ซรีนฤมล​ ศิริวัฒน์​ นายกสมาคมกีฬาเนตบอล​ กล่าวเสริมว่าจากเงินสนับสนุนของธนาคารออมสินทำให้สมาคมสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา​ทั้งระบบได้อย่างเร่งด่วนเพื่อใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด​ซึ่งทางสมาคมจะส่งนักกีฬาเดินทางเข้าร่วมแข่งขันรายการ Asian Netball Championships 2024 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 8 ตุลาคม 67 ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย นักกีฬา จำนวน 12 คน​ เจ้าหน้าที่จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 16 คน​

“หลังจากเสร็จสิ้นรายการนี้ทางสมาคมก็มีแผนส่งทีมแข่งขันรายการเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 23-30 พ.ย.นี้​ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่ อาคารจันทนยิ่งยง กรุงเทพมหานคร​ โดยมี​ 8​ ชาติร่วมแข่งขัน​ ศรีลังกา, ฮ่องกง, ฟิลิปปินส์, ไทย, สิงคโปร์,​มาเลเซีย, บรูไน​ และมัลดีฟส์​ ซึ่งสมาคมหวังว่าจะติด 1​ ใน​ 3 ให้ได้ นอกจากนี้สมาคมเตรียมส่งผู้ตัดสินอบรมนานาชาติ รายการ Asian Umpiring Camp 2024 ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2567 ที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์​ จำนวน 3 คน มี​ ว่าที่ร้อยเอก ดร.กรณภว์ กนกลภัสกุล, นายนัฐพล นามตะ และนายเจษฏา ทองคำ” 

Cr..วิชัย แสงทวีป ผู้สื่อข่าวพิมพ์ไทยออนไลน์

เผยนักหวดคนเก่งครองแชมป์ “แอลทีโอฯ” เด็กปทุมธานีรวบรุ่น16ปี เดี่ยวชาย-หญิง

0

พิมพ์ไทยออนไลน์//การแข่งขันเทนนิสเยาวชน เก็บคะแนนสะสมอันดับประเทศไทย รายการ “แอลทีโอ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2024” สนามที่ 3 ที่ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2567 วันสุดท้าย โดย นายกฤตชัย เนยโอชา กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย และประธานฝ่ายผู้ตัดสิน เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬา
ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี นักเทนนิสดาวรุ่งจากถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว จังหวัดปทุมธานี โคจรมาพบกัน รอบชิงชนะเลิศ ณวรรญา ณภาสวรรณ พบกับ พิรยา ทรัพย์พันแสน และผลปรากฏว่า เป็น ณวรรญา โชว์ฟอร์มได้ดี ชนะโดยไม่เสียเกมหวด 4-0 และ 4-0 ผงาดคว้าแชมป์ไปครอง ด้านแชมป์ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี แดนไทย ตาก้อง จากปทุมธานีเช่นกัน หลังจากรอบชิงชนะเลิศ ชนะ พัทธดนย์ ไลอ้อน จากชุมพร 4-0 และ 4-1

ส่วนผลมีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ กัญญ์วรา โรจน์วิรุฬห์ (ปทุมธานี) ชนะ ไคลี่ ลิว (กทม.) 3-1 Ret. (ป่วย) นรินทร์รัตน์ อัศนีวุฒิกร (นครปฐม) ชนะ ปิ่นนรินทร์ ปิ่นสุวรรณ (กทม.) 5-4(7-5), 0-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7 ส่วนรอบชิงชนะเลิศ กัญญ์วรา ชนะ นรินทร์รัตน์ 4-1, 4-1
ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รอบรองชนะเลิศ ฟิล หม่า (ภูเก็ต) ชนะ อชิรวิชญ์ ไชยมงคล (กทม.) 4-1, 4-2 ซีเจี๋ย เซิน (จีน) ชนะ โนอาห์ หยาง (นนทบุรี) 4-2, 4-2 และรอบชิงชนะเลิศ ฟิล หม่า ชนะ ซีเจี๋ย เซิน 4-2, 4-1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ อินทิรา วัชรสินธุ์ (กทม.) ชนะ ตฤษวรรณ หอมทอง (นครราชสีมา) 4-0, 4-0 พัชรกมล จันทราสา (กทม.) ชนะผ่าน วิมุตติญา พงษ์หนู (กทม.) และรอบชิงชนะเลิศ อินทิรา ชนะ พัชรกมล 4-0, 4-1
ส่วนชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบรองชนะเลิศ พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ (ปทุมธานี) ชนะ ณัฏฐ์ จันทร์สนธิกุล (กทม.) 4-0, 5-3 ชนินท์ โกวิทวัฒนชัย (ชลบุรี) ชนะ ก้องภพ แซ่ลิ้ม (นครปฐม) 5-4(9-7), 4-2 และรอบชิงชนะเลิศ ชนินท์ ชนะ พิชญ์พงษ์ 4-0, 4-2
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ (นครราชสีมา) ชนะ รดา ฉายสว่างวงศ์ (นนทบุรี) 4-0, 4-1 สุรพิชญา คล้อยดี (เพชรบุรี) ชนะ วรินดา ลีปรีชานนท์ (กทม.) 5-3, 5-3 และรอบชิงชนะเลิศ สุรพิชญา ชนะ ปัฐน์ธินันต์ 5-3, 4-0

สำหรับชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบรองชนะเลิศ ธัชธดา ยิบอินซอย (กทม.) ชนะ ธัชธวัช ยิบอินซอย (กทม.) 5-3, 5-4(8-6) ธรรมลักษณ์ โกวิทวัฒนชัย (ชลบุรี) ชนะ นำพล พยุงวงษ์ (สมุทรสาคร) 5-3, 4-1 ธรรมลักษณ์ ชนะ ธัชธดา 4-0, 4-0
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ณวรรญา ณภาสวรรณ (ปทุมธานี) ชนะ โชติกา สิงคำสอน (นนทบุรี) 4-0, 4-0 พิรยา ทรัพย์พันแสน (ปทุมธานี) ชนะ ภัทราพร ทองพิทักษ์ (ปทุมธานี) 4-2, 4-1 และรอบชิงชนะเลิศ ณวรรญา ชนะ พิรยา 4-0, 4-0
ชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ พัทธดนย์ ไลอ้อน (ชุมพร) ชนะ ปริญ อินทรพรหม (กทม.) 4-0, 4-2 แดนไทย ตาก้อง (ปทุมธานี) ชนะ วาริสโรจน์ เลิศบรรธนาวงศ์ (กทม.) 4-2, 5-3 รอบชิงชนะเลิศ แดนไทย ชนะ พัทธดนย์ 4-0, 4-1
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ หนึ่งนรี กุลเรือง (ปทุมธานี) ชนะ ปทิตตา สิงห์ทอง (นนทบุรี) 5-4(7-3), 4-2 แอมิลี่ โคนิกลิโอ (ญี่ปุ่น) ชนะ กัญญาพัชร แก้วงาม (กทม.) 4-0, 5-4(7-2) และรอบชิงชนะเลิศ เอมิลี่ ชนะ หนึ่งนรี 5-3, 4-2
ชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ภูชิสส์ สุขใจ (ชลบุรี) ชนะ พีรวัชร สุขใจ (ชลบุรี) 4-0, 4-0 ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ (สมุทรปราการ) ชนะ กฤตภาส จางศิริ (กทม.) 4-0, 4-0 ขณะที่รอบชิงชนะเลิศ ภูชิสส์ ชนะ ณภัทร 4-1, 0-4 และซูเปอร์ไทเบรก 11-9

Cr..วิชัย แสงทวีป ผู้สื่อข่าวพิมพ์ไทยออนไลน์

 

หนูน้อยขาไถ ต่อยอดการส่งเสริมเด็ก ๆ พัฒนาส่ระดับสูง

0

พิมพ์ไทยออนไลน์//เปิดฉากหนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทยฯ สนามที่ 1 รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ บรรยากาศสุดคึกคัก บรรดาผู้ปกครองปลื้มใจจักรยานขาไถช่วยพัฒนาทักษะให้แก่บุตรหลาน ทำให้ห่างไกลจากโทรศัพท์มือถือและโทรทัศน์ อีกทั้งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พร้อมเดินทางตามไปเชียร์ในรอบ “TCA ซูเปอร์แชมป์” ที่สวนกีฬากมลของ “เอฟบีที” วันที่ 17 พ.ย.67 ด้าน “นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร” ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อพัฒนาเด็ก พัฒนาสังคม พัฒนากีฬาของชาติได้เป็นอย่างดี ขณะที่ยอดผู้ชมจากการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์มากกว่า 10,000 วิว
การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 หรือ “Thailand Balance Bike Championships 2024” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 1 รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 21 เมษายายน ที่ห้างเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยมี “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (เอซีเอฟ) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย มอบของที่ระลึกให้แก่ประธาน

สำหรับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 สนามที่ 1 เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT, บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), บริษัท ฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ด จำกัด หรือ “เอฟบีที” และห้างเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ท่ามกลางบรรดาหนูน้อยนักปั่นและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน โดยมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thaicycling Association และ Thai Sport Plus พร้อมทั้ง YouTube : TCA Chanal มียอดผู้ชมรวมกันกว่า 10,000 วิว
นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในนามของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จากที่ได้เห็นภาพรวมของการแข่งขันหนูน้อยขาไถในวันนี้ เป็นการต่อยอดในการส่งเสริมเด็ก ๆ ให้ปั่นจักรยาน แล้วพัฒนาไปสู่ในระดับที่สูงขึ้น ไม่เพียงแต่นักปั่นหนูน้อยเท่านั้นแต่บรรดาผู้ปกครองหลายคนออกมาวิ่งนำเด็ก ๆ ทำให้มีส่วนร่วมในการแข่งขันด้วย ถือเป็นการชักจูงให้เด็ก ๆ เหล่านี้รักการเล่นกีฬา เพราะมีพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดี ส่วนการร่วมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานฯ ไม่เพียงเฉพาะบริษัทการท่าอากาศยานเท่านั้น แต่บริษัทอื่น ๆ ที่มีความพร้อม ก็สามารถเข้ามาสนับสนุนได้ หากบริษัทต่าง ๆ มีความพร้อมก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก พัฒนาสังคม พัฒนากีฬาของชาติได้เช่นเดียวกัน
ด้าน พลเอกเดชา เปิดเผยว่า การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถสนามที่ 1 นี้ได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองและนักกีฬาเป็นอย่างดี นับเป็นครั้งแรกมาแข่งขันยังต่างจังหวัด ซึ่งนโยบายว่าอยากจะให้กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้เด็กที่อยู่ในทุกภูมิภาค ได้มีโอกาสแสดงฝีมือและเป็นแชมป์ในแต่ละภาค และนักปั่นทุกคนสามารถลงแข่งขันในภาคต่าง ๆ ได้โดยไม่มีการจำกัดสิทธิ์ นักปั่นภาคใต้ก็สามารถแข่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ หรือนักปั่นภาคเหนือก็ลงไปทางภาคใต้ได้ จากนั้นจะคัดผู้ที่ได้อันดับ 1-10 ในแต่ละรุ่นของแต่ละภูมิภาค ไปแข่งขันรอบ TCA ซูเปอร์แชมป์ ที่ศูนย์กีฬากมล เขตหนองจอก ต่อไป

พลเอกเดชา กล่าวอีกว่า ขอแจ้งไปยังผู้ปกครองและนักกีฬาว่าเดือนหน้าจะไปพบกับประธานสหพันธ์จักรยานนานาชาติ หรือ ยูซีไอ ซึ่งได้มีหนังสือเชิญตนไปร่วมประชุมเพื่อหารือในเรื่องการจัดแข่งขันหนูน้อยขาไถหรือ Balance Bike ซึ่งมีการแข่งขันทุกทวีปทั่วโลก แต่ยังไม่มีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงอยากจะขอข้อมูลจากประเทศไทยเพื่อไปร่างเป็นกฎระเบียบ และกติกาการแข่งขันที่ถูกต้อง ในบางประเทศมีระเบียบว่านักกีฬาไม่มีไลเซ่นจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน หน่วยงานที่ออกไลเซ่นได้คือสมาคมหรือสหพันธ์จักรยานของแต่ละชาติ ที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ จัดการแข่งขันโดยมีการขออนุญาตบ้าง หรือไม่มีการขออนุญาตบ้าง ซึ่งสมาคมฯ ก็อนุโลมมาตลอด แต่หลังจากนี้หากเข้าระเบียบของยูซีไอแล้วจะต้องยึดถือเป็นมาตรฐานเดียวกัน จะได้ไม่มีความคิดที่แตกต่างหรือขัดแย้งกัน โดยขอให้ทุกฝ่ายยึดถือกฎเกณฑ์และระเบียบที่สมาคมฯ ออกมาเป็นมาตรฐานในการแข่งขันต่อไป
น.ส.อิศรินทร์ ไชยตน ผู้ปกครองของ “น้องคาชิ” ด.ช.อิชรวิชญ์ ไชยตน นักปั่นรุ่นอายุ 1.6-2 ขวบชาย กล่าวว่า “สนามนี้เป็นการแข่งขันครั้งแรกของน้องคาชิ ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีของน้อง อีกทั้งเป็นการเปิดประสบการณ์ชีวิต ทำให้ไม่ติดโทรศัพท์มือถือหรือโทรทัศน์มากเกินไป ประโยชน์ที่จะได้รับจากการแข่งขันอีกอย่างคือน้องจะได้ฝึกการทรงตัว การเข้าสังคม รู้จักมีน้ำใจนักกีฬา มีการแบ่งปัน ได้มาเจอเพื่อนใหม่ ๆ ส่วนการที่ให้น้องมาแข่งขันก็เริ่มจากเขามีความสนใจจักรยานขาไถก่อน แล้วพ่อแม่ก็ศึกษาข้อมูลว่ามีการแข่งขันที่ไหนบ้างจากข่าวประชาสัมพันธ์ ประกอบกับคุณพ่อของน้องก็ปั่นจักรยานด้วย ก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ปกครองพาน้อง ๆ มาเล่นจักรยานขาไถกันมาก ๆ อาจจะไม่ต้องแข่งขันก็ได้ แต่มาชวนเล่นให้สนุก มีการออกกำลังกาย ถ้าลูกสนุกเราก็สนุกไปด้วยค่ะ”
นางจันทรา หาอินทร์ ยายของหนูน้อยนักปั่น กล่าวว่า ตนเองและสามี (คุณตา) ติดตามไปเชียร์หลานมาหลายสนามแล้ว สิ่งที่เห็นได้ชัดคือเด็กมีการพัฒนาทักษะ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งคือพ่อแม่และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับทีมงาน และหน่วยงานที่จัดการแข่งขันด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น มีการปรึกษาหารือกันจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง จากที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็สามารถมานั่งคุยกันได้ ทำให้มีสังคมที่กว้างขึ้น นับเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ และน่าจะพัฒนาการแข่งขันต่อไปได้ทั้งในภาคเอกชนและส่วนราชการ ขณะที่เด็ก ๆ ก็มีความสุขในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังได้เพื่อนเพิ่มขึ้น สำหรับรอบ TCA ซูเปอร์แชมป์ หลานได้เข้ารอบไปแล้ว ตนก็จะตามไปเชียร์ที่สวนกีฬากมล กรุงเทพหานคร ในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ อย่างแน่นอน
สำหรับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 สนามที่ 1 ห้างเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ท่ามกลางบรรดาหนูน้อยนักปั่นและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน โดยมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thaicycling Association และ Thai Sport Plus พร้อมทั้ง YouTube : TCA Chanal มียอดผู้ชมรวมกันกว่า 10,000 วิว

Cr..วิชัย แสงทวีป ผู้สื่อข่าวพิมพ์ไทยออนไลน์

ไม่พลิก บ่าวไข่เจียว เปิดหัว คว้าแชมป์ เพาะกายมิสเตอร์ไทยแลนด์ วันแรก

0

พิมพ์ไทยออนไลน์//เปิดฉากศึกเบ่งกล้าม เพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัล พระราชทานฯ (มิสเตอร์ไทยแลนด์) ประจำปี 2024 บ่าวไข่เจียว- เอกพลชด์สร (เอกพล) สุขทอง จากพัด’ลุง ยิม เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ เวียดนาม และแชมป์โลก ปี 2565 คว้าแชมป์ แอธเลติกฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. ส่วน พัชรพงษ์ พจนะโกสีย์ จากกายวี่ แชมป์โลก 2 สมัย ควง ศศิวิมล เมืองพวน จาก ชมรมเพาะกาย จ.ขอนแก่น.แชมป์ฟิตเนส
การแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัล พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มิสเตอร์ไทยแลนด์) ประจำปี 2024 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ที่ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชันไอส์แลนด์ รามอินทรา โดยมี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งมี นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน
ร่วมด้วย นายสาลี่ สว่างสุข กรรมการบริหารและเลขาธิการสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, ดร.อาณัติ วัชรางกูร ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, รองศาสตราจารย์วิสูตร กองจินดา อุปนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, นายบุญชัย แซ่แต้ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, นายพลภัทร เขตโพธิ์ทอง กรรมการบริหารและเหรัญญิก สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, นายธวัช ศิริศรี กรรมการบริหารและนายทะเบียน สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, ดร.ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงศ์วริษ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และ รองประธานสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย

นายอรรถ นานา อุปนายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย, ดร.อรวรรณ ภูชัยวัฒนานนท์ กรรมการบริหารสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, นายพิชิต วัฒนสานติ์ กรรมการบริหารและปฏิคมสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และดร.ธันย์ปวัฒน์ เตชภูวดลวิทิต ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
สำหรับวันแรก ชิง 10 ทอง มีผลดังนี้ แอธเลติกฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.ที่ 1 บ่าวไข่เจียว- เอกพลชด์สร (เอกพล) สุขทอง จากพัด’ลุง ยิม เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ เวียดนาม และแชมป์โลก ปี 2565 ที่ 2 จักรกริช อาจหาญ (ชมรมกีฬาเพาะกายและฟิตเนส จ.นครปฐม) ที่ 3 อภิวัฒน์ ศรีระวัฒน์ (กายวี่) ที่ 4 เกียรติศักดิ์ แก้วยัง (พิษณุโลกยิม บาย พีที ที่ 5 ธนู อยู่ช้าง (กายวี่)
ฟิตเนสชาย รุ่นทั่วไป ที่ 1 พัชรพงษ์ พจนะโกสีย์ (กายวี่) เหรียญทองแดงยิมนาสติกแอโรบิกคู่ผสม ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม และแชมป์โลกฟิตเนส 2 สมัย ที่ 2 พรชัย ธรรมสังวาลย์ (กองทัพอากาศ) ที่ 3 จิรพรรดิ์ เจริญผล (เพาะกายและฟิตเนส จ.พระนครศรีอยุธยา) ที่ 4 กิตติพันธ์ ขันทอง (นาว เวย์ โปรตีน) ที่ 5 ยงยุทธ์ ผลจันทร์ (กายวี่)

ฟิตเนสหญิง รุ่นทั่วไป ที่ 1 ศศิวิมล เมืองพวน (ชมรมเพาะกาย จ.ขอนแก่น) ที่ 2 ชิดชนก อภิชาติบวรวงศ์ (จีเคโอ ยิมนาสติกแอนด์ฟิตเนส) ที่ 3 พนิดา จันทร์เอียด (พิษณุโลกยิมบายพีที) ที่ 4 พรชนก เชียงพรหม (ชมรมเพาะกาย สมาคมกีฬาจ.เชียงใหม่) ที่ 5 กัญญาณัฐ คทาเพชรพงศ์ (พิษณูโลกยิมบายพีที)
แอธเลติกฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.ที่ 1 ฉัตรดนัย เศรษฐศิริกุล จากสุรินทร์ มัสเซิล ที่ 2 พงษ์ศิริ พรหมจรรย์ จากชมรมกีฬาเพาะกายและฟิตเนส จ.นครปฐม เหรียญเงินซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม ที่ 3 วรวัฒน์ ประจันตะเสน (เวกัสยิม) ที่ 4 ณัฐพงษ์ จันตา (ดรากอนหลาย ฟิตเนส สัตหีบ) ที่ 5 พัทธดนย์ โปทาดี (ค่ายเพาะกายเชียงราย สนามกีฬา จ.เชียงราย)
แอธเลติกฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม.ที่ 1 วรชาย นทีมรกต (ชมรมกีฬาเพาะกายและฟิตเนส จ.นครปฐม) ที่ 2 ธัญญรส รสชื่น (ค่ายเพาะกาย จ.จันทบุรี) ที่ 3 สิรดนัย ปั้นทรัพย์ (กายวี่) ที่ 4 ฉัตรดนัย จันทะสุทโธ (นาร์แล็บส์) ที่ 5 ธณาวินทร์ จันทร์เพ็ญ (นาร์แล็บส์)
สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. ที่ 1 นันทพงศ์ มุขดารา (ช้างยิมโคราช) ที่ 2 กิตติ ผลาผล (นาร์แล็บส์) ที่ 3 ณัฐชัย คงฉ่ำ (นาร์แล็บส์) ที่ 4 สถาพร บุตรแขก (โพสฟิตเนส) ที่ 5 นัฐพร ส่งเสริม (อัลตร้าโปร) สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.ที่ 1 กิตติศักดิ์ บุระดำ (กายวี่) ที่ 2 กนต์ธีร์ ตั้งจิตต์มงคล (นาร์แล็บส์) ที่ 3 ทศพล ชื่นชม (นาร์แล็บส์) ที่ 4 กฤษกร สมุทรารินทร์ (แอค ไลฟ์ ยิม) ที่ 5 พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ (กายวี่) สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม.ที่ 1 ราชาทรัพย์เจริญทรัพย์ (ขมรมเพาะกาย จ.ศรีสะเกษ) ที่ 2 จักรวาล เปลา (ชมรมเพาะกายสมาคมกีฬาจ.เชียงใหม่) ที่ 3 เพชรายุทธ แก้วทอง (นาร์แล็บส์) ที่ 4 ถิรวุฒิ มีพงษ์ (นาร์แล็บส์) ที่ 5 บุลากร ดีกระโทก (นาร์แล็บส์)

แอธเลติกฟิสิคหญิง รุ่นทั่วไป ที่ 1 ศิรินทิพย์ อินทรีย์ (ชมรมเพาะกายสมาคมกีฬาจ.เชียงใหม่) ที่ 2 ศิราณี ฤกษ์อรุณรุ่ง (ค่ายเพาะกายเชียงรายสนามกีฬาจ.เชียงราย) ที่ 3 อุทุมพร โตสุข (ทีเอ็มที โปรสปอร์ต) ที่ 4 ศศิมาภรณ์ ศิริมงคล (กายวี่) ที่ 5 ปุริมปรัชญ์ วรรณอภิลักษณ์ (ศรีสมพงษ์ยิม)
เพาะกายหญิง รุ่นทั่วไป ที่ 1 จิรฐา จุฑานิชกานต์ (นาร์แล็บส์) ที่ 2 วิลาวัณย์ ธนูกัน (ชมรมกีฬาเพาะกายและฟิตเนส จ.นครปฐม) ที่ 3 ชิดชนก อภิชาติบวรวงศ์ (จีเคโอ ยิมนาสติก แอนด์ ฟิตเนส) ที่ 4 ณัฐพร สมเจริญ (ชมรมเพาะกาย จ.นนทบุรี) ที่ 5 วันเพ็ญ เจริญผล (เพาะกายและฟิตเนส จ.พระนครศรีอยุธยา)
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับรายการนี้ ถือว่าทางสมาคมฯ จัดขึ้น เพื่อคัดเลือกนักกึฬาเพื่อเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย แข่งในการแข่งขันรายการต่างๆ ของปี 2567 นี้ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชิงแชมป์เอเชีย และชิงแชมป์โลก ซึ่งนักกีฬาที่แข่งจะเป็นนักกีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทย

Cr..วิชัย แสงทวีป ผู้สื่อข่าวพิมพ์ไทยออนไลน์