วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024

หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยออนไลน์

หน้าแรกประเพณีและวัฒนธรรมมจร.จัดพิธีประสาทปริญญาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งสิ้น 4,370 รูป /คน พร้อมมอบเข็มเกียรติคุณแก่นักแสดง-นักธุรกิจ

มจร.จัดพิธีประสาทปริญญาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งสิ้น 4,370 รูป /คน พร้อมมอบเข็มเกียรติคุณแก่นักแสดง-นักธุรกิจ

พิมพ์ไทยออนไลน์//มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม พ.ศ.2565 โดยมีพระสังฆาธิการ ภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ที่สำเร็จการศึกษาในทุกระดับชั้น จำนวนทั้งสิ้น 4,370 รูป/คน และมีผู้ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา จำนวนทั้งสิ้น 2,742 รูป/คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา242798

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( มจร ) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2430 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และคฤหัสถ์ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ขึ้น โดยมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

242799

โดยปีนี้ มจร จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2565 นี้ ระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม พ.ศ.2565 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 4,370 รูป/คน โดยมีบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาทั้งสิ้นจำนวน 2,742 รูป/คน โดยแบ่งออกเป็นวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2565 มีผู้เข้ารับจำนวน 1,011 รูป/คน และวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2565 มีผู้เข้ารับจำนวน 1,731 รูป/คน

มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนาส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

นอกจากการดำเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องประกาศเกียรติคุณพระมหาเถรานุเถระ ภิกษุณี และอุบาสกอุบาสิกา ทั้งในประเทศและต่างประเทศผู้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ เพื่อเป็นการประกาศสดุดีเกียรติคุณยกย่องเชิดชูในงานพิธีประสาทปริญญา

242794
242795
242796

ปีนี้ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการมอบถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 64 รูป/คน ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 รูป/คน โดยมีพระมหาเถระและคฤหัสถ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 11 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,สาธารณรัฐประชาชนจีน,สาธารณรัฐเกาหลี,เครือรัฐออสเตรเลีย,สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,ไชนีสไทเป,ราชอาณาจักรกัมพูชา,สหรัฐอเมริกา,สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ จำนวน 56 รูป/คน โดยมีคฤหัสถ์ชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 8 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,สาธารณรัฐอินเดีย,สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,สหพันธรัฐมาเลเซีย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมทั้งสิ้น 122 รูป/คน ณ อาคาร มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

การนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 โดยมีพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศจากทั่วร่วมถวายการต้อนรับเป็นจำนวนมาก

มจร เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และคฤหัสถ์ โดยปัจจุบันการจัดการศึกษาในประเทศประกอบด้วย 11 วิทยาเขต 28 วิทยาลัยสงฆ์ 2 หน่วย

วิทยบริการ และในต่างประเทศสถาบันสมทบอีก 5 แห่ง มีทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรอินเตอร์ ระดับชั้นปริญญาตรี-โท-เอก มีจำนวนทั้งสิ้น 19,661 รูป/คน ประกอบด้วยนิสิตปริญญาตรีจำนวน 14,253 รูป/คน นิสิตปริญญาโท 3,373 รูป/คน นิสิตปริญญาเอก 2,035 รูป/คน

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยของเราได้เล็งเห็นความสำคัญของเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิต ที่กำลังจะจบการศึกษาและต้อนรับนิสิตในปีการศึกษาใหม่ ด้วยพื้นที่โดยรอบ อาคารเรียนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงหอพักสำหรับการรองรับนิสิตจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกและมีพื้นที่ อาคารเรียน หอพักสำหรับการรองรับนิสิตจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเรียนรู้พระพุทธศาสนา :Cr;มณสิการ รามจันทร์ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวใหม่