วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023

หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยออนไลน์

หน้าแรกในประเทศกรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้มงวดรักษาป่าไม้ หวั่นถูกทำลาย

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้มงวดรักษาป่าไม้ หวั่นถูกทำลาย

พิมพ์ไทยออนไลน์//กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับมอบนโยบาย จาก รมว.ทส. ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยให้เข้มงวดการดูแลรักษาป่าไม้ ไม่ให้ถูกทำลาย อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 18.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้พบปะพูดคุย และ ให้แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน สำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานราชการที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ในการป้องกัน ปราบปราม การบุกรุกทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า(ศปก.พป.) เพื่อบูรณาการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษทั้ง ๓ กรม ได้แก่ ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ชุดพญาเสือ ชุดเหยี่ยวดง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-และชุดฉลามขาว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.5 กอ.รมน.) ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ซึ่งกรมอุทยานฯให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การทำงานต่างๆ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมาย เทคนิค วิธีการ รวมถึงมีการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในครั้งนี้ จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดเทคนิค วิธีการ ที่บางหน่วยงานเคยใช้แล้วประสบความสำเร็จ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมการประชุมได้นำไปเป็นข้อมูล หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Cr..วิชัย แสงทวีป ผู้สื่อข่าวพิมพ์ไทยออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวใหม่