วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024

หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยออนไลน์

หน้าแรกข่าวเด่นประเด็นร้อนพม. ร่วมขับเคลื่อนมติสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หนุนการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างเท่าเทียม

พม. ร่วมขับเคลื่อนมติสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หนุนการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างเท่าเทียม

พิมพ์ไทยออนไลน์//เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 66 เวลา 11.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานปิดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2567 ) โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้แทนองค์กรคนพิการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ จำนวน 150 คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

นายอนุกูล กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวนกว่า 2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 3.20 ของประชากรทั่วประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ในฐานะหน่วยงานหลักของภาครัฐที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคนพิการ รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาส ความเป็นธรรม ความเสมอภาคในสังคม รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า การประชุมเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2567 ) เป็นเวทีการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นสมัชชาคนพิการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2567) ให้กับเครือข่ายคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนำผลจากการติดตามการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในครั้งที่ 1 มาปรับปรุง และกำหนดเป็นประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2567) ทั้งนี้ ผลจากการเก็บข้อมูลสามารถจัดลำดับความสำคัญได้ 5 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ประเด็นที่ 2 การส่งเสริมการมีงานทำและการประกอบอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ ประเด็นที่ 3 การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data) ประเด็นที่ 4 การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และประเด็นที่ 5 การเข้าถึงระบบการศึกษาของคนพิการ

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมครั้งนี้ เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการกำหนดนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนพิการ ซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ถือเป็นกลไกในการร่วมขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ที่ได้กำหนดตามประเด็นสมัชชา 5 ประเด็น โดยจะเป็นการขับเคลื่อนงานที่มุ่งหวังผลในระยะ 2 ปี คือ ปี 2566 – 2567 ทั้งนี้ ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้นำข้อเสนอตามมติสมัชชาฯ ครั้งนี้ ไปขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนพิการได้รับประโยชน์สูงสุด และร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมต่อไป :Cr;มณสิการ รามจันทร์ #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวใหม่