วันอังคาร, เมษายน 23, 2024

หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยออนไลน์

หน้าแรกข่าวเด่นประเด็นร้อนพม. หารือท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) พร้อมสนับสนุนแนวทางความร่วมมืองานสาธารณสงเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ

พม. หารือท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) พร้อมสนับสนุนแนวทางความร่วมมืองานสาธารณสงเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ

พิมพ์ไทยออนไลน์//เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 67 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ ดนตรี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้ากราบถวายสักการะท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) อธิบดีสงฆ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เพื่อขอคำแนะนำเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดทำบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวทางความร่วมมือด้านงานสาธารณสงเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พร้อมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามบันทึกความร่วมมือฯ ดังกล่าว รวมถึงแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้วัดไทยและพระธรรมทูตในต่างประเทศ เป็นกลไกเครือข่ายในการรับเรื่อง ประสานส่งต่อ และให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ โดยมี นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ นำคณะเข้าสักการะ ณ ตำหนักวาสุกรี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ

นายอนันต์ กล่าวว่า เนื่องด้วยมหาเถรสมาคม ได้มีมติเห็นชอบการจัดทำโครงการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวทางความร่วมมือด้านสาธารณสงเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้ความอนุเคราะห์ความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของมหาเถรสมาคมกับภารกิจของกระทรวง พม. และเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือเชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนงานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย จึงได้ร่วมมือกันจัดทำบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวทางความร่วมมือด้านงานสาธารณสงเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และวันนี้ (28 ก.พ. 67) ตนได้รับมอบหมายจากนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนของกระทรวง พม. เข้ากราบถวายสักการะท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมการจัดทำบันทึกความร่วมมือฯ ฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาสังคมและการจัดบริการสวัสดิการสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดไทย พุทธศาสนิกชน ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมไทยและการส่งเสริมงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

นายอนันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) ได้ให้คำแนะนำเรื่องแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้วัดไทยและพระธรรมทูตในต่างประเทศ เป็นกลไกเครือข่ายในการรับเรื่องประสานส่งต่อและให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ โดยมีศูนย์ส่งเสริมและประสานการพัฒนาสังคมสำหรับคนไทยในต่างประเทศ (ศส.ตปท.) เป็นแม่ข่ายการทำงานสังคมสงเคราะห์ข้ามชาติ รูปแบบองค์กรเสมือนจริง (Virtual Organization)#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #MOU #สาธารณสงเคราะห์:Cr;มณสิการ รามจันทร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวใหม่