หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไลน์, ข่าวพิมพ์ไทย, pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ
ทีพีไอ
วันที่

เว็บวัดท่าซุง
ต้านทุรจิต กับ ส.ท.ช.
เรื่องผีๆกฏของกรรมสาระน่ารู้

"ผู้ที่เกิดเดือนมกราคม - มีนาคม มีแนวโน้มเป็นโรคจิตและโรคคลั่งมากกว่าเดือนอื่นๆ..โล่ง "

Thai WikiPedia


หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
พม.จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2562

อัฟเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา : 22:51:37

พม.จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2562

พม.จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2562 

รณรงค์ลดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุทุกรูปแบบ

 

                     พิมพ์ไทยออนไลน์//เมื่อวันที่10 เม.ย. 2562 เวลา 10.00 น. ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “ก้ม กราบ กอด : สังคมผู้สูงอายุไร้ความรุนแรง” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้สร้างความเอื้ออาทรและความผูกพันระหว่างคนทุกช่วงวัย อีกทั้งเป็นการลดการกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในทุกรูปแบบ ด้วยการแสดงท่าทาง “ก้ม กราบ กอด” ที่แสดงความเคารพให้เกียรติผู้สูงวัย โดยมี นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นางไพรวรรณ  พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติ

                    นายอภิชาติ กล่าวว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 อนุมัติและประกาศให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2526 เป็นต้นมา อีกทั้งได้กำหนดให้ “ดอกลำดวน” เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ สำหรับปี 2562 รัฐบาลได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของสังคมสูงอายุเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปี 2564 คาดว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ (Aged Society) คือมีประชากรสูงอายุคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หลังจากประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 โดยมีการผลักดันให้ “สังคมสูงอายุเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ” เพื่อขับเคลื่อนการระดมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งสถาบันการศึกษา ในการใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมสำหรับคนทุกช่วงวัย เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ด้วยหลักประกันในการดำรงชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยจัดสวัสดิการรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม ตลอดจนรณรงค์ให้สังคมร่วมกันลดปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในทุกรูปแบบ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยและมั่นคง

                    นายอภิชาติ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบหลักในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ จึงได้กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ก้ม กราบ กอด : สังคมผู้สูงอายุไร้ความรุนแรง” ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ทรงวัยวุฒิอันเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานในการสร้างความเอื้ออาทรและความผูกพันระหว่างคนทุกช่วงวัย อีกทั้งรณรงค์การลดการกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในทุกรูปแบบ ด้วยการแสดงท่าทาง “ก้ม กราบ กอด” ดังนี้

                    ก้ม : การแสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ความกตัญญู มีระเบียบวินัย

                    กราบ : การแสดงความเคารพผู้ใหญ่ ผู้ที่มีอาวุโส หรือผู้ที่เราให้ความเคารพนับถืออย่างสูง ถือเป็นการเเสดงความเคารพต่อผู้รับอย่างสูงสุด

                    กอด : การแสดงความรัก ความอบอุ่น การดูแลใกล้ชิด เอาใจใส่

                    นายอภิชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับงานในวันนี้ มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 1) พิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562 โดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี 2) พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562 นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 3) พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติ องค์กร สถานประกอบการที่มีผลการดำเนินงานผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2562  4) การกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  5) บูธกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และ 6) บูธจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เป็นต้น

   

 

 

      
  

hots2 ©

 
pimthaionline, pimthaionline.net, pimthaionline.com, หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไล,น์ ข่าวพิมพ์ไท,ย pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, ประธานเครือข่าย, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที

pimthaionline, pimthaionline.net, pimthaionline.com, หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไล,น์ ข่าวพิมพ์ไท,ย pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, ประธานเครือข่าย, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ