หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไลน์, ข่าวพิมพ์ไทย, pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ
ทีพีไอ
วันที่

เว็บวัดท่าซุง
ต้านทุรจิต กับ ส.ท.ช.
เรื่องผีๆกฏของกรรมสาระน่ารู้

"หมีขั้วโลกทุกตัวจะถนัดมือซ้าย..ตัดมือขวาทิ้งดีมั้ย "

Thai WikiPedia


หมวดหมู่ :: ข่าวแรงงาน และ รัฐวิสาหกิจส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
แถลงการณ์คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กรณีการสลายการชุมนุมและจับกุมกลุ่มแกนนาคัดค้านโรงไฟฟ้าเทพา

อัฟเมื่อ วันที่ 01 ธันวาคม 2560 เวลา : 00:53:10

แถลงการณ์คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กรณีการสลายการชุมนุมและจับกุมกลุ่มแกนนาคัดค้านโรงไฟฟ้าเทพา

         คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) ได้ติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนที่รวมกลุ่มกันภายใต้ชื่อ“เครือข่ายประชาชนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้พยายามแสดงออกความเห็นต่างด้วยสันติวิธี ด้วยความเป็นเหตุเป็นผลเสมอมา เพื่อปกป้องสิทธิของชุมชน และครอบครัวของคนในพื้นที่ให้มีชีวิตอย่างปลอดภัยมีความสุขและเรียกร้องให้รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เคารพสิทธิของชุมชน ของประชาชน และต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงที่กระทากัน อย่าบิดเบือน ซึ่งเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ในทุกฉบับ รวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่พยายามจะไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดกิจกรรมเดินเท้ารณรงค์ขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีในระหว่างการประชุม ครม.สัญจรภาคใต้ที่ จ.สงขลาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ อ.เทพา ซึ่ง คสรท.เห็นว่าการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวยังอยู่ในขอบเขตของการใช้สิทธิในการแสดงความเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนอย่างสงบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม

        รัฐบาล คสช.เข้ามาบริหารประเทศภายใต้ภารกิจที่สาคัญคือ “การสร้างความสมานฉันท์ ปรองดอง” แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ 27 พฤศจิกายน 2560 มีการใช้กองกาลังเข้ามาสลาย ทาให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งจับกุมชาวบ้านหลายราย เป็นการกระทาที่เกินกว่าเหตุ ในขณะที่ “รัฐบาลได้ประกาศให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ” ภาพที่ปรากฏออกไปต่อสายตาคนในประเทศและต่างประเทศ ได้สวนทางกับสิ่งที่รัฐบาลประกาศไว้อย่างสิ้นเชิง ยิ่งที่ทาให้ภาพลักษณ์ของประเทศตกต่าลงในสายตานานาชาติในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ความคาดหวังของคนในชาติที่จะเห็นความปรองดองสมานฉันท์จบลงสิ้นเชิงเช่นกัน เป็นความรุนแรงที่ไม่อาจยอมรับได้ ชาวบ้านเพียงแค่ต้องการพบนายกรัฐมนตรีเพื่อยื่นหนังสือเพื่อให้นายกรับทราบความจริงในพื้นที่ แต่น่าเสียดายที่รัฐบาลไม่ได้ให้ความสาคัญไม่เปิดโอกาส ซ้ากลับใช้ความรุนแรงทาร้ายประประชาชนคสรท. จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตารวจทบทวนการแจ้งข้อกล่าวหา และขอให้ปล่อยตัวประชาชน ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อชาวบ้านและผู้เห็นต่างจากรัฐอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานเจ้าของโครงการยึดมั่นในแนวปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ภายใต้หลักการ เคารพ คุ้มครอง และเยียวยา รวมทั้ง “คาประกาศวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 และเปิดโอกาสให้เครือข่ายฯ ได้เข้าพบเพื่อนาเสนอข้อห่วงใยและข้อเสนอในการพัฒนาโครงการที่ยั่งยืนต่อรัฐบาลโดยสงบและปราศจากการขัดขวางใดๆ เพราะเชื่อว่าการเจรจาการพูดคุยจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ความรุนแรงไม่อาจแก้ปัญหาได้ ซึ่งเป็นความจริงจากประสบการณ์ บทเรียน ความขัดแย้งในประเทศและต่างประเทศ สันติวิธี การรับฟัง การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน บนแนวทางสันติวิธีจึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรยึดถือเป็นทิศทางของประเทศ

ลงชื่อ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)
29 พฤศจิกายน 2560

 

ขอขอบคุณ นสพ.พิมพ์ไทยรายวัน

 

 

hots2 ©

 
pimthaionline, pimthaionline.net, pimthaionline.com, หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไล,น์ ข่าวพิมพ์ไท,ย pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, ประธานเครือข่าย, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที

pimthaionline, pimthaionline.net, pimthaionline.com, หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไล,น์ ข่าวพิมพ์ไท,ย pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, ประธานเครือข่าย, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ