หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไลน์, ข่าวพิมพ์ไทย, pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ
ทีพีไอ
วันที่

เว็บวัดท่าซุง
ต้านทุรจิต กับ ส.ท.ช.
เรื่องผีๆกฏของกรรมสาระน่ารู้

"นีล อาร์มสตรอง ผู้เหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรก ด้วยเท้าซ้ายของเขา..แล้วไงล่ะ "

Thai WikiPedia


หมวดหมู่ :: ข่าวแรงงาน และ รัฐวิสาหกิจส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
กรศ. เปิดโครงการฯ รุกพัฒนาบุคลากรรองรับ EEC

อัฟเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 16:02:48

กรศ. เปิดโครงการฯ รุกพัฒนาบุคลากรรองรับ EEC

         พิมพ์ไทยออนไลน์ // คณะกรรมการบริหารโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (กรศ.) เปิดตัวโครงการศึกษาและจัดทำมาตรการสำหรับภาครัฐเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับ EEC เตรียมพร้อมพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ให้มีศักยภาพและตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและภาคการบริการ โดยมุ่งเสริมความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชน ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ให้สามารถพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
 
        ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (กรศ.) กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลในการจัดตั้งโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในเขต 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการเติบโตของอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยมีเป้าหมายให้อุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตในระยะยาว และเพื่อให้การดำเนินนโยบายบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้มีความรู้และทักษะที่สอดรับกับความต้องการแรงงานในพื้นที่จึงมีความสำคัญ
 
        ดังนั้น กรศ.จึงจัดทำโครงการศึกษาและมาตรการสำหรับภาครัฐเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับ EEC ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้มีศักยภาพและตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและภาคการบริการในพื้นที่ โดยมอบหมายให้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลโครงการ จัดทำหลักสูตรแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ EEC โดยเน้นไปที่ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นระดับที่สามารถกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการเลือกสาขาวิชาชีพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมประกอบหลักสูตร และทำระบบ Open Educational Resources Network (OER) เพื่อรวบรวมและนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมนำไปเผยแพร่ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ต่อไป
 
        โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการสำหรับภาครัฐเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับ EEC ในขั้นต้นนี้ เป็นการดำเนินงานศึกษา วิจัย จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นระดับที่สามารถกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการเลือกสาขาวิชาชีพที่จะรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีการจัดทำกิจกรรมประกอบหลักสูตรผ่านการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ จำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยีเกมและแอนิเมชั่น อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (Internet of Things หรือ IoT) และเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ซึ่งใช้หลักการเรียนการสอนแบบ STEM Education ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning) เป็นแนวคิดหลักในการจัดกิจกรรม
 
        “เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทำโครงการศึกษาและจัดทำมาตรการสำหรับภาครัฐเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับ EEC จะช่วยให้เยาวชน ครู อาจารย์ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้ตื่นตัว มีแรงบันดาลในการพัฒนาตนเอง มองเห็นช่องทางด้านอาชีพ และเตรียมพร้อมตนเองทั้งในด้านการศึกษา และทักษะ เพื่อให้สอดรับกับตลาดแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” ดร.คณิศ ทิ้งท้าย
 
        ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะมีขึ้นรวม 92 ครั้ง ในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 16 ธ.ค. 2560 - 21 ม.ค. 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่ 27 ม.ค.- 17 ก.พ. 2561 ณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตรอบรมเข้มข้นการจัดการเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลัก BBL+STE(A)M สำหรับครู ในวันที่ 18 ก.พ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เยาวชนและครูผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://goo.gl/oELurd หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร 02-105-6524, 02-105-6511, 02-105-6517 อีเมล์ : eecyouthcamp@gmail.com

 

 

hots2 ©

 
pimthaionline, pimthaionline.net, pimthaionline.com, หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไล,น์ ข่าวพิมพ์ไท,ย pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, ประธานเครือข่าย, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที

pimthaionline, pimthaionline.net, pimthaionline.com, หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไล,น์ ข่าวพิมพ์ไท,ย pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, ประธานเครือข่าย, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ