หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไลน์, ข่าวพิมพ์ไทย, pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ
ทีพีไอ
วันที่

เว็บวัดท่าซุง
ต้านทุรจิต กับ ส.ท.ช.
เรื่องผีๆกฏของกรรมสาระน่ารู้

"จิงโจ้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวที่เดินถอยหลังไม่ได้..น่าจะหัดนะ "

Thai WikiPedia


หมวดหมู่ :: ข่าวเด่นประเด็นร้อนส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
“บิ๊กตู่” เซ็นมอบภารกิจ “สนธยา คุณปลื้ม” กุนซือท่องเที่ยว-กีฬา-วธ.-พม.-สธ.พ่วง อีอีซี-ไทยนิยมยั่งยืน

อัฟเมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา : 15:03:37

“บิ๊กตู่” เซ็นมอบภารกิจ “สนธยา คุณปลื้ม” กุนซือท่องเที่ยว-กีฬา-วธ.-พม.-สธ.พ่วง อีอีซี-ไทยนิยมยั่งยืน


         พิมพ์ไทยออนไลน์ // “บิ๊กตู่” ลงนามให้ภารกิจ “สนธยา คุณปลื้ม” เป็นกุนซือด้านท่องเที่ยวและกีฬา วัฒนธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสาธารณสุข มีอำนาจศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย พ่วง “อีอีซี-ไทยนิยมยั่งยืน” สั่ง สปน.-สลน.จัดหารถประจำตำแหน่ง ประสานผู้ตรวจอำนวยความสะดวกที่ปรึกษานายกฯ

        วันนี้ (12 มิ.ย.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 141/2561 ลงวันที่ 5 มิ.ย. เรื่องมอบหมายงานให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีปฏิบัติ นายสนธยา คุณปลื้ม มีใจความว่า ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 93/2561 ลงวันที่ 23 เม.ย. 61 แต่งตั้งให้นายสนธยา คุณปลื้ม ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี มีขอบเขตงานที่ชัดเจน จึงมีคำสั่งมอบหมายงานให้นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

        1. มอบหมายงานให้ปฏิบัติ โดยให้ปฏิบัติราชการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และด้านสาธารณสุข มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำแก่นายกรัฐมนตรี ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และด้านสาธารณสุข โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวช้อง

        “ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี, ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับงานตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (eastern Economic Corridor) และโครงการไทยนิยมยั่งยืน ทั้งนี้ ยังให้ปฏิบัติราชการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย”

        ขณะที่คำสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีไห้ปฏิบัติ ดังนี้ ให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตนตามที่เห็นสมควร ในกรณีจำเป็นจะหารือกับที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปัญหาร่วมกันเป็นคณะบุคคลก็ได้ และให้มีอำนาจเชิญ เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือขอข้อมูลได้ตามความจำเป็น ในกรณีที่ไม่ได้รับความสะดวก ให้แจ้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อประสานขอความร่วมมือต่อไป

        “ให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอาจทำงานเชิงรุกโดยการเสนอแนะ หรือทำงานในเชิงรับโดยพิจารณาปัญหาตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายก็ได้ เมื่อได้ผลการพิจารณาอย่างใด และประสงค์จะให้ คำแนะนำ หรือเสนอข้อมูลใดต่อนายกรัฐมนตรี ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เว้นแต่เป็นเรื่องลับหรือเร่งด่วน จึงให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรง ในการเสนอเรื่องเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อาจตรวจสอบหรือขอความเห็นเพิ่มเติมหรือขอข้อมูลประกอบจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีได้ตามความจำเป็น”

        ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคำนึงถึงกรอบนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซี่งเน้นการทำงานด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพและประหยัด เพื่อให้การประสานการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและบังเกิดประโยซน์สูงสุดแก่ประเทศขาติและประชาชน.

        นอกจากนี้ ยังให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ พาหนะในการเดินทางไปราชการ บุคลากร งบประมาณ และข้อมูลต่างๆ และให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดให้ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ดังกล่าวในการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคตามความจำเป็นและเหมาะสม

         มีรายงานว่า สำหรับงานแรกที่นายสนธยาปฏิบัติงานเมื่อ 4 มิ.ย. 61 ในฐานะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ด้วยการร่วมประชุมโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก หรืออีอีซี.

ขอขอบคุณ ผู้จัดการออนไลน์
https://mgronline.com/politics/detail/9610000058294

 

 

hotnews ©

 
pimthaionline, pimthaionline.net, pimthaionline.com, หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไล,น์ ข่าวพิมพ์ไท,ย pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, ประธานเครือข่าย, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.03 วินาที

pimthaionline, pimthaionline.net, pimthaionline.com, หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไล,น์ ข่าวพิมพ์ไท,ย pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, ประธานเครือข่าย, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ